การทอผ้า

ข้อมูลผลงาน

  162      94
 
Creative Commons License
การทอผ้า is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  การทอผ้า
คำอธิบาย :  ขั้นตอนการทอผ้า ผ้าทอมือคุณยายหง่วน บ้านมาบหม้อ อ.เมือง จ.ชลบุรี
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือคุณยายหง่วน บ้านมาบหม้อ ชลบุรี
คำสำคัญ :   ผ้าทอมือ, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, ผ้าทอมืออ่างหิน, ผ้าทอมือคุณยายหง่วน บ้านมาบหม้อ
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   อื่นๆ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (4.24 MB)
 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง