สถิติทั้งหมด

ข้อมูล ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2566
เอกสาร 2 ไฟล์ 0%
รูปภาพ 3,718 ไฟล์ 100%
เสียง 1 ไฟล์ 0%
วีดีทัศน์ 0 ไฟล์ 0%
จำนวนข้อมูลทั้งหมด
3,392
รายการ
ไฟล์
3,721
จำนวนข้อมูลจำแนกตามลำดับชั้น
ข้อมูลประเภทบุคคล
ครู / อาจารย์
3,315 รายการ
97.73 %
นักเรียน / นักศึกษา
3,314 รายการ
97.70 %
ทั่วไป
3,390 รายการ
99.94 %
จำนวนข้อมูลจำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามลักษณะของสื่อ