สถิติทั้งหมด

ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2567
เอกสาร 2 ไฟล์ 0%
รูปภาพ 4,474 ไฟล์ 100%
เสียง 1 ไฟล์ 0%
วีดีทัศน์ 1 ไฟล์ 0%
จำนวนข้อมูลทั้งหมด
3,903
รายการ
ไฟล์
4,478
จำนวนข้อมูลจำแนกตามลำดับชั้น
ข้อมูลประเภทบุคคล
ครู / อาจารย์
3,826 รายการ
98.03 %
นักเรียน / นักศึกษา
3,823 รายการ
97.95 %
ทั่วไป
3,899 รายการ
99.90 %
จำนวนข้อมูลจำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามลักษณะของสื่อ