การทำขนมกง

ข้อมูลผลงาน

  251      112
 
Creative Commons License
การทำขนมกง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  การทำขนมกง
คำอธิบาย :  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณการ (U2T) ภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำขนมกง ในส่วนการนำข้าวตอกมาคั่วในกะทะด้วยไฟอ่อน เพื่อทำให้ข้าวตอกมีกลิ่นหอม
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม, ชมรมผู้สูงอายุตำบลวัดหลวง, โรงเรียนวัดหลวงพรหมาวาส (พหลราษฎร์อุทิศ)
คำสำคัญ :   ขนมกง, อาหาร, โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T), โรงเรียนวัดหลวงพรหมาวาส (พหลราษฎร์อุทิศ)
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (9.12 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง