พระะมหาเจดีย์เทพนิธากร

ข้อมูลผลงาน

  26      36
 
Creative Commons License
พระะมหาเจดีย์เทพนิธากร is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  พระะมหาเจดีย์เทพนิธากร
คำอธิบาย :  ด้านนอก พระะมหาเจดีย์เทพนิธากร มีรูปปั้นพระพุทธรูป และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยรอบ ณ วัดป่าสว่างบุญ จ.สระบุรี
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  กุญช์พิสิฏฐ์ นาคสุวรรณ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
คำสำคัญ :   พระะมหาเจดีย์เทพนิธากร, เจดีย์, พระพุทธรูป, ท้าววิรุฬหะโก
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (1.78 MB)
- ดาวน์โหลด 2 (913.78 KB)
- ดาวน์โหลด 3 (976.66 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง