พระพุทธรูป : วัดสวนตาล

ข้อมูลผลงาน

  515      42
 
Creative Commons License
พระพุทธรูป : วัดสวนตาล is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  พระพุทธรูป : วัดสวนตาล
คำอธิบาย :  ตำนานเล่าว่าหลังจากประหารชีวิตพระยาอนุราฐบุรีและพรรคพวกแล้วพระเจ้าตากสินได้ร่วมกับนายทหารในกองทัพสร้างพระพุทธรูปขึ้นหลายองค์โดยสร้างไว้บริเวณชายทะเลเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรและให้เป็นที่เคารพสักการะของชาวชลบุรี ต่อมาพื้นที่ที่เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปถูกน้ำทะเลกัดเซาะพังทลาย ชาวเมืองชลบุรีจึงได้ย้ายพระพุทธรูปมาประดิษฐานไว้ที่บริเวณพื้นที่สูงขึ้นมาจากชายทะเลโดย มีประชาชนชาวเมืองชลบุรีและพ่อค้า ชาวจีนได้ร่วมกันสร้างโบสถ์ขึ้น โดยที่บริเวณประดิษฐานพระพุทธรูปแห่งใหม่นี้มีต้นตาลขึ้นจำนวนมาก ต่อมาชาวเมืองชลบุรีจึงได้เรียกกันว่าวัดสวนตาล ปัจจุบันวัดสวนตาล มีสถานะเป็นวัดร้าง อยู่ในความดูแลของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตั้งอยู่ที่ ถนนวชิรปราการ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ 1 ไร่ 65 ตารางวา มีโบสถ์เก่าแก่อยู่ 1 หลัง มีพระพุทธรูปขนาดใหญ่น้อยบรรจุในโบสถ์ดังกล่าว 18 องค์ เรียกชื่อว่า “โบสถ์วัดสวนตาล” โดยเมื่อ ปี พ.ศ. 2507 ได้มีการปลูกสร้างอาคารศาลแขวงชลบุรีที่บริเวณด้านหน้าโบสถ์ ศาลแขวงชลบุรีและวัดสวนตาลจึงเป็นที่รู้จักของประชาชนควบคู่มาโดยตลอด และเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งเป็นที่เคารพสักการะของผู้พิพากษา และข้าราชการตลอดจนชาวจังหวัดชลบุรี และจังหวัดใกล้เคียง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   คณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
คำสำคัญ :   วัดสวนตาล, วัด, ไทย, ชลบุรี, โบราณสถาน, วัดกับการท่องเที่ยว, พระพุทธรูป
URL  :   http://www.lib.buu.ac.th/webeast/?p=12332
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (193.83 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง