วัดแก้วน้อย

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  1,644       111

-  File 1
หัวเรื่อง :  ตะแกรง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
เจ้าของผลงานร่วม :   คณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค, วัดแก้วน้อย
คำสำคัญ :   พิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดแก้วน้อย, เครื่องมือเครื่องใช้, ตะแกรง, เครื่องจักสาน
คำอธิบาย :  มีลักษณะทำจากไม้ไผ่สานเป็นรูปแบนกลม มีขอบ ตาห่าง ก้นลึก ตาถี่ สำหรับช้อนกุ้ง ปลา เป็นต้น
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ตะแกรง 1,644
ไม้คาน 1,481
กระบาย 845
กระต่ายขูดมะพร้าว 457
กระบุงตวงข้าว 407

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
ไม้คาน 12 ตุลาคม 2564
ไม้คาน 12 ตุลาคม 2564
ไม้คาน 12 ตุลาคม 2564
ไม้คาน 12 ตุลาคม 2564
ไม้คาน 12 ตุลาคม 2564
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล