สุพร ลีละวุฒิ

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  2,025       221

-  File 1
หัวเรื่อง :  ปืนนกไส้หรือหญ้าก้นจ้ำขาว
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สุพร ลีละวุฒิ
เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
คำสำคัญ :   ดอกหญ้า, วัชพืช, สมุนไพร
คำอธิบาย :  -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ปืนนกไส้หรือหญ้าก้นจ้ำขาว 2,025
ปืนนกไส้หรือหญ้าก้นจ้ำขาว 758
ปืนนกไส้หรือหญ้าก้นจ้ำขาว 529
บรัสโซแคทลียา 371
เอื้องสายน้ำผึ้ง 363

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
มัลเบอร์รี่ 1 มิถุนายน 2564
มัลเบอร์รี่ 1 มิถุนายน 2564
แคทลียา 28 พฤษภาคม 2564
แคทลียา 28 พฤษภาคม 2564
แคทลียา 28 พฤษภาคม 2564
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล