สมหญิง เจียสารัมย์

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  1,421       684

-  File 1
-  File 2
-  File 3
หัวเรื่อง :  ครกหินอ่างศิลา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สมหญิง เจียสารัมย์
เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา, คณะทำงานท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
คำสำคัญ :   ครกหินอ่างศิลา, การแกะสลักหิน, อ่างศิลา, ชลบุรี, ภูมิปัญญาชาวบ้าน, อ่างศิลา, ชลบุรี
คำอธิบาย :  ความเป็นมาด้วยลักษณะภูมิประเทศตำบลอ่างศิลา ประกอบด้วยหินอัด เป็นประเภทหินแกรนิตและหินทราย หินแกรนิตที่พบแทรกตัวขึ้นมาสลับระหว่างหินชัน ซึ่งพบมากตามแหล่งที่เป็นเขาติดกับฝั่งทะเล และจากการที่มีหินแกรนิตซึ่งมีสีขาวนวล สีเหลืองอ่อน และมีความแข็งแรงจำนวนมาก ที่ตำบลอ่างศิลาทำให้เกิดอาชีพการทำครกหิน และกลายเป็นสัญลักษณ์ของหมู่บ้านชาวอ่างศิลา สภาพหมู่บ้านตำบลอ่างศิลา เดิมเรียกว่า \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"อ่างหิน\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" เนื่องจากมีอ่างหินขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในหมู่บ้าน อาชีพที่สำคัญของชาวตำบลอ่างศิลา นอกจากการทำประมงทางทะเล ทอผ้าแล้ว อาชีพที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ อาชีพแกะสลักหิน เมื่อกล่าวถึง \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"อ่างศิลา\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" สิ่งแรกที่คนทั่วไปจะนึกถึง คือ ครกหิน เพราะครกหินเป็นสัญลักษณ์ของสินค้าพื้นเมืองที่นำชื่อเสียงมาให้แก่ชาวตำบลอ่างศิลา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากครกหินอ่างศิลามีจุดเด่นอยู่ที่หินมีความแข็งแกร่ง ตำแล้วไม่เป็นทราย และมีสีขาวนวล หรือเหลืองอ่อน นอกจากทำครกหินแล้ว ชาวตำบลอ่างศิลายังนำหินมาแกะสลักเป็นรูปต่างๆ เช่น รูปเจ้าแม่กวนอิม พระพุทธรูป ซึ่งมีความสวยงามมาก
จำแนกตามระดับชั้น :   ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ครกหินอ่างศิลา 1,421
วัดแหลมแค 982
บ่อหินสูง 787
ผลิตภัณฑ์จักสานพนัสนิคม 768
ผักพื้นบ้าน 734

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
ต้นศรีมหาโพธิ์ : เขาชีจรรย์ 4 กันยายน 2565
ชายหาดบ้านอำเภอ 19 กุมภาพันธ์ 2564
ชายหาดบ้านอำเภอ 19 กุมภาพันธ์ 2564
ชายหาดบ้านอำเภอ 19 กุมภาพันธ์ 2564
ชายหาดบ้านอำเภอ 19 กุมภาพันธ์ 2564
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล