ขวานเหงาะ

ข้อมูลผลงาน

  56      29
 
Creative Commons License
ขวานเหงาะ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  ขวานเหงาะ
คำอธิบาย :  มีลักษณะทำจากไม้ เป็นอุปกรณ์ใช้สำหรับถากไม้ โคนขวานเป็นรูมีรูปร่างคล้ายเสียม ส่วนหัวขวานเป็นไม้เนื้อแข็งเจาะรูประมาณ ๑ นิ้ว สำหรับใส่ด้ามยาวตั้งฉากกับหัวขวาน บ้องที่หัวบิดได้ หรือบางที่ก็ใช้ไม้เนื้อแข็งที่มีรูปทรงโค้งงอ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ถนอม แน่นหนา
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   พิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดแก้วน้อย, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา, คณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
คำสำคัญ :   ขวานเงาะ, เครื่องมือการเกษตร, เครื่องมือเครื่องใช้, ไม้เนื้อแข็ง
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (2.36 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง