กระบุงปากบาน

ข้อมูลผลงาน

  852      236
 
Creative Commons License
กระบุงปากบาน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  กระบุงปากบาน
คำอธิบาย :  มีลักษณะทำมาจากไม้ไผ่สาน เป็นภาชนะสำหรับใส่ข้าวเปลือกหรือพืชพันธุ์ สานด้วยตอก ปากกลมก้นสอบเป็นสี่เหลี่ยม มักเสริมมุมและก้นด้วยหวาย ปากของกระบุงปากบานจะเสริมด้วยยางขนาดพอดีมือจับสองที่ตรงข้ามกัน เพื่อความสะดวกสบายในการหยิบจับ ด้วยปากที่กว้างกว่ากระบุงทั่วไปทำให้น้ำหนักลงสู่ก้น และมีส่วนโค้งอยู่เหนือศีรษะพอดี
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   คณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค, คุณเลี้ยน แซ่ซื้อ
คำสำคัญ :   พิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดแก้วน้อย, เครื่องจักสาน, กระบุง, ไม้ไผ่
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (713.34 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง