สำนักห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  379       141

-  File 1
หัวเรื่อง :  ชั้นวางหนังสือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
เจ้าของผลงานร่วม :  
คำสำคัญ :   ห้องสมุด, ศูนย์การเรียนรู้, หนังสือ
คำอธิบาย :  -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ชั้นวางหนังสือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา 379
ไม้คาน 248
กระทาย 64
กระต่ายขูดมะพร้าว 40

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
ไม้คาน 9 กุมภาพันธ์ 2567
กระต่ายขูดมะพร้าว 9 กุมภาพันธ์ 2567
กระทาย 22 กันยายน 2566
ชั้นวางหนังสือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา 4 พฤษภาคม 2561
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล