แม่กิมเยี้ยน ส่องสว่าง

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  249       64

-  File 1
-  File 2
หัวเรื่อง :  ไห
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  เตี่ยเจียง ส่องสว่าง
เจ้าของผลงานร่วม :   แม่กิมเยี้ยน ส่องสว่าง, พิพิธภัณฑ์อุทกมรดกท้องถิ่น วัดอุทกเขปสีมาราม, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา, คณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
คำสำคัญ :   เครื่องมือเครื่องใช้, เครื่องมือเครื่องใช้ในบ้าน, ดินเผา, ไห
คำอธิบาย :  เป็นไหจู๋เคลือบ ขนาดกลาง สำหรับใส่ของเหลว
จำแนกตามระดับชั้น :   ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   ภาพเคลื่อนไหว, รูปภาพ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ไห 249
โอ่ง 116
หม้อดิน 81
ตะกร้า 67

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
ไห 9 กุมภาพันธ์ 2567
โอ่ง 22 กันยายน 2566
หม้อดิน 22 กันยายน 2566
ตะกร้า 22 กันยายน 2566
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด
# ชื่อเรื่อง ผู้เข้าชม #
1 หม้อดิน 81
2 ไห 249
3 โอ่ง 116
4 ตะกร้า 67