สมทรง ดำรงศรี

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  349       30

-  File 1
หัวเรื่อง :  ไม้เท้า
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สมทรง ดำรงศรี
เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา, คณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
คำสำคัญ :   ไม้, เครื่องมือเครื่องใช้, เครื่องมือเครื่องใช้ในบ้าน
คำอธิบาย :  เป็นไม้เท้า ถอดฝักได้ มีเหล็กแหลมอยู่ในฝัก สำหรับใช้เป็นไม้เท้า, อาวุธ
จำแนกตามระดับชั้น :   ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Full Course, Poster, Software, กรณีศึกษา, ข้อมูลปฐมภูมิ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ไม้เท้า 349
ไม้ป้ายปูน 264
หางปลากระเบน 93
เชี่ยนหมาก 84
ครกตำหมาก 75

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
ไม้ป้ายปูน 9 กุมภาพันธ์ 2567
ไม้เท้า 9 กุมภาพันธ์ 2567
เชี่ยนหมาก 22 กันยายน 2566
หางปลากระเบน 22 กันยายน 2566
มีดเจียมหมาก 22 กันยายน 2566
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล