พิพิธภัณฑ์อุทกมรดกท้องถิ่น วัดอุทกเขปสีมาราม

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  822       70

-  File 1
หัวเรื่อง :  ทำบุญร่วมชาติ ใส่บาตรร่วมขัน : พิพิธภัณฑ์อุทกมรดกท้องถิ่น วัดอุทกเขปสีมาราม
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  พิพิธภัณฑ์อุทกมรดกท้องถิ่น วัดอุทกเขปสีมาราม
เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา, คณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
คำสำคัญ :   ประเพณีการแต่งงาน, การแต่งงาน, การตักบาตร, ความเป็นอยู่และประเพณี
คำอธิบาย :  ทำบุญร่วมชาติ ใส่บาตรร่วมขัน คำพังเพยโบราณ มีความหมายว่า หากชาย-หญิง ได้เคยทำบุญร่วมกันมาก่อนแล้วย่อมได้พบกัน-รักกัน และเป็นคู่ครองของกันและกันต่อไปในอนาคต
จำแนกตามระดับชั้น :   ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ทำบุญร่วมชาติ ใส่บาตรร่วมขัน : พิพิธภัณฑ์อุทกมรดกท้องถิ่น วัดอุทกเขปสีมาราม 822
ไม้คาน 546
ไม้คาน 460
ไม้คาน 450
ไห 445

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
ไห 9 กุมภาพันธ์ 2567
ไห 9 กุมภาพันธ์ 2567
ไห 9 กุมภาพันธ์ 2567
ไม้ป้ายปูน 9 กุมภาพันธ์ 2567
ไห 9 กุมภาพันธ์ 2567
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด
# ชื่อเรื่อง ผู้เข้าชม #
1 เครื่องมือ เครื่องใช้ : พิพิธภัณฑ์อุทกมรดกท้องถิ่น วัดอุทกเขปสีมาราม 124
2 ภาชนะดินเผา : พิพิธภัณฑ์อุทกมรดกท้องถิ่น วัดอุทกเขปสีมาราม 107
3 ภาชนะดินเผา : พิพิธภัณฑ์อุทกมรดกท้องถิ่น วัดอุทกเขปสีมาราม 130
4 พิธีรดน้ำประสาทพร : พิพิธภัณฑ์อุทกมรดกท้องถิ่น วัดอุทกเขปสีมาราม 108
5 พระบรมฉายาลักษณ์ : พิพิธภัณฑ์อุทกมรดกท้องถิ่น วัดอุทกเขปสีมาราม 125
6 ขบวนแห่ขันหมาก : พิพิธภัณฑ์อุทกมรดกท้องถิ่น วัดอุทกเขปสีมาราม 114
7 การโรยถั่ว-โรยงา ในพิธีสู่ขอ : พิพิธภัณฑ์อุทกมรดกท้องถิ่น วัดอุทกเขปสีมาราม 109
8 ทำบุญร่วมชาติ ใส่บาตรร่วมขัน : พิพิธภัณฑ์อุทกมรดกท้องถิ่น วัดอุทกเขปสีมาราม 822
9 การเชิญขันหมาก : พิพิธภัณฑ์อุทกมรดกท้องถิ่น วัดอุทกเขปสีมาราม 113
10 ขบวนแห่ขันหมาก : พิพิธภัณฑ์อุทกมรดกท้องถิ่น วัดอุทกเขปสีมาราม 100