สถิติทั้งหมด

ข้อมูล ณ วันที่ 6 เมษายน 2563
เอกสาร 0 ไฟล์ 0%
รูปภาพ 617 ไฟล์ 100%
เสียง 0 ไฟล์ 0%
วีดีทัศน์ 0 ไฟล์ 0%
จำนวนข้อมูลทั้งหมด
577
รายการ
ไฟล์
617
จำนวนข้อมูลจำแนกตามลำดับชั้น
ข้อมูลประเภทบุคคล
ครู / อาจารย์
500 รายการ
86.66 %
นักเรียน / นักศึกษา
500 รายการ
86.66 %
ทั่วไป
577 รายการ
100.00 %
จำนวนข้อมูลจำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามลักษณะของสื่อ