สถิติทั้งหมด

ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2561
เอกสาร 0 ไฟล์ 0%
รูปภาพ 121 ไฟล์ 100%
เสียง 0 ไฟล์ 0%
วีดีทัศน์ 0 ไฟล์ 0%
จำนวนข้อมูลทั้งหมด
121
รายการ
ไฟล์
121
จำนวนข้อมูลจำแนกตามลำดับชั้น
ข้อมูลประเภทบุคคล
ครู / อาจารย์
74 รายการ
61.16 %
นักเรียน / นักศึกษา
74 รายการ
61.16 %
ทั่วไป
121 รายการ
100.00 %
จำนวนข้อมูลจำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามลักษณะของสื่อ