สถิติการใช้งาน

จำนวนดาวน์โหลดจำแนกตามประเภท
จำนวนดาวน์โหลดจำแนกตามกลุ่มสาระ
จำนวนดาวน์โหลดจำแนกตามระดับชั้น
รายการทรัพยากรที่ถูกดาวน์โหลดมากที่สุด
ประจำเดือน
ลำดับ ชื่อเรื่อง ดาวน์โหลด
1 Game Zone 2
2 Reading area 2
3 Reading area 1
4 โครงการมอบโลกใบใหม่แห่งการเรียนรู้แก่ผู้สูงวัย 1
5 การออกแบบตกแต่งห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา 1
6 โครงการมอบโลกใบใหม่แห่งการเรียนรู้แก่ผู้สูงวัย 1
7 Group study rooms 1
8 Reading area 1
9 โครงการมอบโลกใบใหม่แห่งการเรียนรู้แก่ผู้สูงวัย 1
10 โครงการมอบโลกใบใหม่แห่งการเรียนรู้แก่ผู้สูงวัย 1
จำนวนผู้เข้าชม / ดาวน์โหลด จำแนกตามปี
ประจำปี
เดือน จำนวนผู้เข้าชม ดาวน์โหลด
เมษายน 2 0
พฤษภาคม 399 128
มิถุนายน 342 119
กรกฎาคม 167 61