สถิติการใช้งาน

จำนวนดาวน์โหลดจำแนกตามประเภท
จำนวนดาวน์โหลดจำแนกตามกลุ่มสาระ
จำนวนดาวน์โหลดจำแนกตามระดับชั้น
รายการทรัพยากรที่ถูกดาวน์โหลดมากที่สุด
ประจำเดือน
ลำดับ ชื่อเรื่อง ดาวน์โหลด
1 การค้นลวดลาย ผ้าทอมือคุณยายหง่วนบ้านมาบหม้อ 1
2 การสืบผ้า ผ้าทอมือคุณยายหง่วนบ้านมาบหม้อ 1
3 นกกระจาบสร้างรัง 1
4 ผลิตภัณฑ์จักสานพนัสนิคม 1
5 โจ๊กปริศนา 1
6 การทอ ผ้าทอมือคุณยายหง่วนบ้านมาบหม้อ 1
7 การสืบผ้า ผ้าทอมือคุณยายหง่วนบ้านมาบหม้อ 1
จำนวนผู้เข้าชม / ดาวน์โหลด จำแนกตามปี
ประจำปี
เดือน จำนวนผู้เข้าชม ดาวน์โหลด
มกราคม 2,551 1,023
กุมภาพันธ์ 2,055 149
มีนาคม 2,108 48
เมษายน 322 7